كثير من المعلومات

تمت ترجمة هذا النص تلقائيًا.
Questo fantastico 4 anni è nato da ZAPATERO VDL X ANIMO .
ha ancora 4 anni e sta già gareggiando nella classe 1mt، ha fatto pochi spettacoli، sarà un super saltatore per il futuro.
جنتيل دا جستير نيلا ستالا ، جنتيل سول كاميون ، سول rimorchio e con il fabbro.
se stai cercando un buon maglione per grandi classi a un prezzo non costoso ، Questo è quello giusto.
qui alcuni video e spettacoli.

contattatemi al:
0638890476
00393889555505

شجرة النسب

أب zapatero vdl
أب ألأب
v.v.v.
أم،أب،أب
أم الأب
v.m.v.
أم،أم،الأب
أم
أب الم animo
v.v.m.
أم،أب،أم
أم الأم
v.m.m.
أم،أم،أم